ผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
พันธกิจ / เป้าหมาย
บทความทางวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนภูมิคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/01/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 329747
Page Views 379789
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  123 4 5
6789101112
13 141516171819
202122232425 26
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
05 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่ม
05 มี.ค. 57
ประชุม สพป กพ ๒
08 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
10 มี.ค. 57
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
17 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่มสามัญประจำปี 2557
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
สัมนาวิจัยพัฒนาการศึกษา
22 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
28 มี.ค. 57
นวตกรรมการบริหารการศึกษา
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
31 มี.ค. 57
ส่งคุรุสดุดี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ระบบประกันคุณภาพภายใน

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่  1 การวางแผน (P)

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เป็นต้น

   2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT)            จากมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน    ต้นสังกัดและของสถานศึกษา  ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคม และคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)

   3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ หลอมรวม กำหนดเป็นมาตรฐาน   การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ฉบับร่าง

   4. จัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติฉบับร่าง

 

 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

3. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สู่การปฏิบัติ

4. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา       ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่สู่การปฏิบัติ

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย

6. หนังสือเชิญประชุม

7. บันทึกการประชุม

8. บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา                 ของสถานศึกษา

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่                

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C)

  5. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ฉบับร่าง และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ฉบับร่าง

นำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ วิพากษ์  ประเมินความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (A)

  6. ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ

  7. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ

  8. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่ 1 การวางแผน ( P )

  1. แต่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษา

-  ข้อเสนอแนะของสมศ. ของสถานศึกษา

        -  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (SAR)  

 3.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ ( D ) 

4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

และเป็นรูปธรรม

5. กำหนดโครงการ / กิจกรรม

6. กำหนดวิธีการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  โดยครอบคลุมหลักสูตร

สถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ     เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

  7. กำหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

  8. กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบ          และดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

  9. กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 2. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

 3. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       ของสถานศึกษา

 5. บันทึกการประชุม

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C)

  10.  ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรม  สอดคล้อง  ครอบคลุม  มาตรฐานการศึกษา                 ของสถานศึกษา

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา ( A )

  11.  แก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  ในส่วนที่บกพร่อง 

  12. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน          การศึกษาของสถานศึกษา

  13.  เสนอความเห็นความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  14.  จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  15.  นำส่งหน่วยงานต้นสังกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

3. การจัดระบบบริหาร                   และสารสนเทศ

 

 

 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (P)

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ

   2. ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของระบบบริหารและสารสนเทศ       ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)

   3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหาร     จัดการศึกษา

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ 1……

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ 2……

          …………………………………….

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่  ……

   4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบริหารสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร  4 งาน และตามมาตรฐานของสถานสถานศึกษา

   5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศโดยแยกหมวดหมู่ ตามโครงสร้างการบริหาร 4 งาน และตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

         

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ผู้รับผิดชอบ

2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

3. แบบสำรวจข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล

4. ข้อมูลผลการวิเคราะห์

5. ตาราง แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน พร้อมทั้งงานย่อย

6. แผนภูมิโครงสร้างผู้รับผิดชอบตามภาระงาน

7. แผนภูมิและแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ           ตามภาระงานและมาตรฐาน

8. แบบตรวจสอบ ความถูกต้อง ครอบคลุม   ของข้อมูลสารสนเทศ

9. บันทึกการปรับปรุง พัฒนา

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.44 KB
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรและโทรสาร 055 - 866144