ผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
พันธกิจ / เป้าหมาย
บทความทางวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนภูมิคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/01/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 330932
Page Views 381042
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  123 4 5
6789101112
13 141516171819
202122232425 26
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
05 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่ม
05 มี.ค. 57
ประชุม สพป กพ ๒
08 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
10 มี.ค. 57
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
17 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่มสามัญประจำปี 2557
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
สัมนาวิจัยพัฒนาการศึกษา
22 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
28 มี.ค. 57
นวตกรรมการบริหารการศึกษา
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
31 มี.ค. 57
ส่งคุรุสดุดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์และได้รับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.รอบ๓
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ผ่านเกณฑ์และได้รับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ ๑ ตำบลโค้งไผ่  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ

๑.     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจำนวน    คน เด็กจำนวน  ๓๓  คน

๒.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา : มีบุคลากรครูจำนวน    คน  ผู้เรียน จำนวน  ๗๗  คน

รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน    คน  ผู้เรียนจำนวน  ๑๑๐  คน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี)

          ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก

๑๐

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๑

ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ดีมาก

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

ดี

เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

ดี

๑๐

ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ดี

๑๑

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดี

๑๒

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น

๑.     ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  แลด้านสังคมสมวัย  พร้อมที่จะศึกษาต่อไป

๒.     ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว

๓.     ด้านประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และตามจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

๑.     ด้านพัฒนาการสติปัญญาสมวัย  ด้านรักการอ่าน

๒.     ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.     ด้านผลการจัดการศึกษา

ผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน  กับการสอนอ่าน  คัด  เขียนได้โดยบูรณาการทั้ง  ๒ ส่วนเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

๒.    ด้านการบริหารจัดการการศึกษา

๑)     สถานศึกษาควรจัดห้องเรียนและเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก

๒)     ควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กอย่างรอบคอบรัดกุมตลอดเวลา

๓.    ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑)     ครูควรปรับปรุงห้องปฐมวัยให้ปราศจากยุงรบกวน  โดยการติดตั้งมุ้งลวด  หรือกำจัดลูกน้ำยงุลายตามแหล่งเพาะพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะให้เกิดไข้เลือดออกได้

๒)     ครูควรมีการกำหนดตัวเรื่องใบงานหู้เรียนได้ทำอย่างอิสระและกำหนดวัตถุประสงค์ของใบงาน  เพื่อประเมินอิงพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง

๔.     ด้านประกันคุณภาพภายใน

-        ไม่มี

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

-        ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.48 KB
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2554,19:57   อ่าน 891 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรและโทรสาร 055 - 866144