ผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
พันธกิจ / เป้าหมาย
บทความทางวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนภูมิคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/01/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 329819
Page Views 379866
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  123 4 5
6789101112
13 141516171819
202122232425 26
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
05 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่ม
05 มี.ค. 57
ประชุม สพป กพ ๒
08 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
10 มี.ค. 57
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
17 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่มสามัญประจำปี 2557
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
สัมนาวิจัยพัฒนาการศึกษา
22 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
28 มี.ค. 57
นวตกรรมการบริหารการศึกษา
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
31 มี.ค. 57
ส่งคุรุสดุดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการของผอ.สมเดช สีแสง

เดินหน้าสู่วิชาชีพครูที่ก้าวหน้าไปกับ

ดร.สมเดช  สีแสง

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

………………..

สำหรับ ผู้ช่วยผู้วิจัย ผอ.รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา,

ผอ.รอง ผอ.โรงเรียน,ครู ,ศึกษานิเทศก์  ดังนี้

1. ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่  25 - 27  กุมภาพันธ์  2554

  ห้องประชุมโรงแรมน่านเจ้า  จังหวัดพิษณุโลก

ตามปฏิทินการพัฒนา ดังนี้

  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  

      เวลา 08.00-09.00 น.     รับรายงานตัว สำหรับกลุ่มที่มีผลงานบทที่ 1-3

      เวลา 09.30-12.00 น.     พบวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อรายงานความก้าวหน้า

                                        ปรับปรุง / แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ให้ถูกต้องตามหลัก 

                                        วิธีการทางวิจัยและพัฒนา

      เวลา  13.00-17.00 น.     วิพากษ์ผลงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

                                        นเรศวร

   วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2554

      เวลา 08.00-09.00 น.      รับรายงานตัว สำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีหัวข้อเรื่อง

      เวลา 09.00-12.00 น.      ฟังการบรรยาย จาก ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี

                                        "การจัดทำวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.17)

      เวลา 13.00-16.00 น.      ฟังการบรรยาย จาก ดร.สมเดช  สีแสง

                                        "การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสู่ผลงานทางวิชาการ"

     เวลา 16.00-20.00 น.       เข้ากลุ่มพบวิทยากรประจำกลุ่มและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร

   วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2554

     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   พบวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อรายงานความก้าวหน้า

                                         ของการพัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเอง /ค้นคว้า

                                         งานวิจัย

  ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการประชุม

   1.  มีวิทยฐานะชำนาญกาพิเศษ ต้องการทำผลงานระดับเชี่ยวชาญ

   2.  ต้องเข้าร่วมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

   3.  เสียค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นค่าที่พัก และค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม2 มื้อ /

        อาหารกลางวันกับทางโรงแรม  สำหรับอาหารเย็นตามความสมัครใจ

   ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม  สมัครทางเว็ปไซค์ / E-mail   somdet_see@hotmail.com

2. ชมรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู

                        จัดอบรมเตรียมสอบทุกตำแหน่ง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ วันที่  12-13  มีนาคม  2554  เตรียมสอบ ผอ./ รอง.ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
รุ่นที่ วันที่  30 เมษายน- พฤษภาคม  2554  เตรียมสอบ ผอ.โรงเรียน

 โดย ดร.สมเดช  สีแสงและคณะ
สนใจเข้ารับการอบรม สมัครได้ที่ E-mail :
somdet_see@hotmail.com
โทรศัพท์  (056) 421611  (056) 420752  081 - 3794937
ทางเว็ปไซค์ 
http://www.somded.net 

ผู้สมัครโปรดระบุว่าสมัครรุ่นอะไร ตำแหน่งอะไร

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา / ประถมศึกษา

.................................................

ภาค ก  การสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)

1.  ความสามารถด้านการวิเคราะห์การบริหารงานในหน้าที่  (100 คะแนน)

     1.1  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

     1.2  การปฏิรูปการศึกษา และการนำไปสู่การปฏิบัติ

     1.3  การบริหารการจัดการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/

ประถมศึกษา

     1.4  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

     1.5  สมรรถนะทางการบริหาร

           1.5.1  การบริหารคน

           1.5.2  ความรอบรู้ในการบริหาร

           1.5.3  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

           1.5.4  การบริหารอย่างมืออาชีพ

2.  ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ

     การนำไปใช้   (100 คะแนน)

2.1     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.2     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.4     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2.5     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.6     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547

2.7     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

2.8     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2.9     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254

2.10 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550

2.11 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551

2.12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551

2.13   พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2553

2.14   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2553

2.15   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

         พ.ศ. 2546

2.16   กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐาน

         ตำแหน่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศเพิ่มเติม

2.17   กฎหมายยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

2.18   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

2.19   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546

2.20   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณส่วนจังหวัด พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2525

 

ภาค ข   ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ประวัติ  ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา

เขตพื้นที่การศึกษา (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

     1.  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมินบุคคล

ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึง

1.1     บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา

1.2     ปฏิภาณไหวพริบ

1.3     เจตคติทางการบริหาร

1.4     วุฒิภาวะ

     2.  ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้จัดทำเอกสารความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่ต้องมีภาคผนวกและเอกสาร

3. แนะนำหนังสือเอกสารชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ-กฎหมาย โดย ดร.สมเดช สีแสง

 เอกสารชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ-กฎหมาย.pdf (ขนาด 4.44)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ชมรมฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 4211161 , 056-420752 ,   081 - 3794937 

และทาง  E-mail   somdet_see@hotmail.com
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2554,10:51   อ่าน 2585 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรและโทรสาร 055 - 866144