ผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
พันธกิจ / เป้าหมาย
บทความทางวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนภูมิคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/01/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 330767
Page Views 380866
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  123 4 5
6789101112
13 141516171819
202122232425 26
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
05 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่ม
05 มี.ค. 57
ประชุม สพป กพ ๒
08 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
10 มี.ค. 57
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
17 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่มสามัญประจำปี 2557
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
สัมนาวิจัยพัฒนาการศึกษา
22 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
28 มี.ค. 57
นวตกรรมการบริหารการศึกษา
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
31 มี.ค. 57
ส่งคุรุสดุดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชกิจจาฯ

หน้า ๑

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

.. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป..

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๓ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตรา

เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายพระราชบัญญัตินี้

ตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่

ตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค. () ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้นำบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน สำหรับตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ก. () () () ()

และตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตามมาตรา ๓๘ ข. วรรคสาม

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นำบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง

และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในตำแหน่งประเภทใด เมื่อมีการ

เปลี่ยนตำแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับวิทยฐานะนั้นต่อไป ทั้งนี้ ตามที่

... กำหนด

เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้

โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบ

ของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

เป็นเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

เมื่อมีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน

เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอยู่เดิม

เข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก... กำหนด

มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ หากมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติคำว่า บัญชีอัตราเงินเดือน

หรือ อัตราเงินเดือนให้หมายความถึง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือ เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง

แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖ ในระหว่างที่ ก... ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก... กำหนด

การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก... กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า

ขั้นต่ำชั่วคราว ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำ

ของอันดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก... กำหนด

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

.. ๒๕๕๔

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๖,๘๔๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๘,๗๐๐ ๑๑,๙๓๐ ๑๕,๔๑๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๗,๙๔๐ ๘,๑๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๒,๕๓๐ - -

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

.. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

ครูเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ครูชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ครูชำนาญการ ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ผู้อำนวยการชำนาญการ ๓,๕๐๐

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

รองผู้อำนวยการชำนาญการ ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก... กำหนด

ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน)

เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

,๙๐๐

,๖๐๐

,๕๐๐

หมายเหตุ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ

ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม

เป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการประเภทอื่น ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นอาชีพที่ต้องทำภาระหน้าที่ในการพัฒนาคน ซึ่งคน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและ

แก้ไขปัญหาสังคม ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ อันจะทำให้การบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.58 KB
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2554,09:47   อ่าน 630 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรและโทรสาร 055 - 866144