ผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
พันธกิจ / เป้าหมาย
บทความทางวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนภูมิคณะกรรมการสภานักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/01/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 328665
Page Views 378623
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  123 4 5
6789101112
13 141516171819
202122232425 26
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
05 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่ม
05 มี.ค. 57
ประชุม สพป กพ ๒
08 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
10 มี.ค. 57
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
17 มี.ค. 57
ประชุม กลุ่มสามัญประจำปี 2557
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
สัมนาวิจัยพัฒนาการศึกษา
22 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
28 มี.ค. 57
นวตกรรมการบริหารการศึกษา
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57
ดุษฎีนิพนธ์
31 มี.ค. 57
ส่งคุรุสดุดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ในขั้นตอน การประเมินเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (การประเมินตนเอง)
เนื่องด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ และให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้
            1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
            3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
           6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
          7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
          8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โรงเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้
        1) จัดโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
โดยแบ่งเป็น 5งาน
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
       3) จัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ จะได้จากการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทวนคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
ในปีการศึกษาที่ผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนควรกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
           1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ
           2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
           3) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
          4) กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
          5) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
         6) กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครอและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน
         7) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนสำรวจโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติแต่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมที่ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ และตรวจสอบว่าโครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2548 ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานใดและตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ( โครงการ หรือกิจกรรม 1 เรื่อง อาจสอดคล้องได้หลายมาตรฐานและหลายตัวบ่งชี้ )
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและเหมาะสม
โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่สำคัญในระดับที่โรงเรียนพอใจไว้ เพื่อสะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้หรือไม่โรงเรียนจัดทำคู่มือและปฏิทิน
การวัดผลของโรงเรียนให้เป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 7 และข้อมูลอื่น ๆ ของ โรงเรียนไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ในรอบปีการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2554,22:51   อ่าน 880 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรและโทรสาร 055 - 866144